1. Algemeen
 1. Algemene voorwaarden van Intology gevestigd aan Van der Heijdenlaan 102, 3705EJ te Zeist, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder inschrijvingsnummer 85744468. Deze voorwaarden worden via de website van Huur een TENS (https://huureentens.nl/algemene-voorwaarden) en via e-mail gecommuniceerd.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en binden op alle overeenkomsten tot het verhuren van goederen.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor verhuurder slechts bindend indien deze door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.
 4. Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever/huurder zijn niet van toepassing, tenzij dit door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd en bevestigd.
 5. De Algemene Voorwaarden kunnen ten alle tijden door de verhuurder aangepast worden.
2. Huurperiode
 1. Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode van minimaal één dag en voor maximaal de periode als in de overeenkomst vermeld. Verhuurder is niet verplicht de huurperiode te verlengen.
 2. Bij het bepalen van de huurtijd worden tenzij anders overeengekomen alle dagen, ook verletdagen, zaterdagen, zondagen, feestdagen en andere vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
 3. De huurder dient het huurobject uiterlijk op de dag waarop de overeenkomst eindigt retour te sturen, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen de overeenkomst te verlengen.
 4. Indien het huurobject niet binnen de overeengekomen termijn wordt geretourneerd, heeft verhuurder het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment waarop het huurobject alsnog wordt geretourneerd.
 5. De huurperiode eindigt nadat de verhuurder het huurobject heeft ingenomen door middel van inspectie en akkoordbevinding. Het onbeheerd afmelden en achterlaten van het huurobject wordt door verhuurder niet geaccepteerd als einde van de huurperiode.
3. Afleveren, afhalen, levertijd
 1. De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Nimmer kan verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding en/of afwijking van de levertijd.
 2. Het huurobject dient direct bij ontvangst door huurder te worden gecontroleerd. Reclamaties moeten op de dag van aflevering direct schriftelijk worden gemeld. Na ingebruikname worden geen reclamaties meer geaccepteerd.
 3. Indien aflevering op verzoek van huurder wordt uitgesteld, is verhuurder bevoegd de overeengekomen huur door te berekenen, hetzij de overeenkomst te ontbinden, tenzij huurder bij het verzoek tot uitstel tenminste 24 uur in acht heeft genomen.
 4. Indien het huurobject door expeditie van verhuurder of die van derden dient te worden teruggebracht, wordt het huurobject bij terugkomst gecontroleerd. Het meenemen van het huurobject door verhuurder of diens expediteur is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Indien schade, verlies, niet-schoonmaken of onjuist verpakken wordt vastgesteld, laat verhuurder dat binnen 10 werkdagen aan de huurder weten. Na melding kan verhuurder direct tot vervanging of reparatie overgaan en de kosten aan de huurder berekenen.
4. Risico
 1. Het verhuurobject is vanaf het moment dat het ter beschikking aan huurder is gesteld, voor risico van huurder. Huurder dient zorg te dragen voor verzekering bij een in Nederland gevestigd verzekeringsmaatschappij.
 2. Indien buiten schuld van de huurder schade/storing aan het huurobject is ontstaan, heeft huurder recht op vervanging door gelijkwaardig materiaal gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van het huurobject kunnen niet op verhuurder worden verhaald.
 3. Bij diefstal schade, breuk of manco wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht.
5. Verplichting van huurder
 1. Huurder dient het huurobject in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin huurder deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, onderhouden (behoudens normale slijtage), gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als bij aflevering.
 2. Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het verhuurobject aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door verhuurder gegeven uitdrukkelijke toestemming. Huurder is verplicht elke schade en/of elk gebrek aan het huurobject onmiddellijk aan verhuurder te melden.
6. Eigendom en inspectie
 1. Verhuurder behoudt te allen tijde het eigendom van het huurobject en door verhuurder wordt derhalve het recht voorbehouden het huurobject te allen tijde te controleren of te laten controleren.
 2. De Huurder is verplicht zich reeds nu voor alsdan hieraan steeds zijn volledige medewerking te zullen verlenen.
7. Verlies en/of beschadiging van materiaal
 1. Iedere vervreemding of bezwaring dan wel afstand doening van het huurobject, zowel om baat als om niet, ten behoeve van een derde is zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder verboden
 2. Huurder dient verhuurder onverwijld kennis te geven van eventuele beslaglegging op haar goederen of een gedeelte daarvan en voorts van haar faillissement of surseance van betaling en is verplicht immer de beslag leggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met verhuurder bestaande huurovereenkomst en verplicht zich het huurobject direct terug te leveren aan verhuurder
 3. Indien het huurobject gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, defect raakt dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat of uit de macht van de huurder raakt, dient huurder de verhuurder daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij gehouden binnen 8 dagen de kosten te vergoeden, zodat de verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan kopen. Tevens dient huurderving betaald te worden vanaf de eerste dag waarover geen huurpenningen ontvangen kunnen worden van het huurobject. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit dan verplicht huurder zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten onder overlegging van een kopie van de aangifte aan verhuurder.
8. Beëindiging, opzegging en vervanging
 1. Een huurovereenkomst kan steeds met onmiddellijke ingang worden beëindigd door retournering en acceptatie van het huurobject door verhuurder.
 2. Indien is overeengekomen dat het huurobject door verhuurder zal worden opgehaald, dient bij afmelding steeds tenminste 24 uur in acht genomen te worden.
 3. Verhuurder heeft steeds het recht om het huurobject door gelijkwaardig materieel te vervangen zonder dat dit voor de huurder enig recht op schadevergoeding geeft.
9. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van verhuurder onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
 2. In het bijzonder geldt als overmacht oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storing in verhuurders bedrijf of dat van haar leveranciers.
 3. Bij overmacht heeft verhuurder de keuze om ofwel de termijn van de aflevering met de door der overmacht te verlengen of de overeenkomst, zonder dat verhuurder in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, te beëindigen.
10. Betaling
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de verhuur van materieel uitsluitend op basis van betaling vooraf.
 2. Indien betaling op rekening wordt overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door verhuurder aan te wijzen rekening zonder enige aftrek, verrekening of korting.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervallen eventuele kortingen en heeft verhuurder het recht alsnog de volledige huurprijs in rekening te brengen.
11. Aansprakelijkheid
 1. De huurder en de persoon die het huurobject laat afhalen c.q. de huurovereenkomst ondertekent blijft te allen tijde aansprakelijk voor het huurobject en het betalen van de huurpenningen met bijkomende kosten.
 2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan verhuurders zijde is alle aansprakelijkheid richting verhuurder voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde zowel bij huurder als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of huurder ter beschikking gestelde gegevens.
12. Annulering
 1. Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behoudt verhuurder recht om nakoming te eisen.
 2. Het is niet mogelijk zonder schriftelijk akkoord een reeds geplaatste bestelling te annuleren ook al is het huurobject nog niet ontvangen door huurder. Dit aangezien het huurobject voor de overeengekomen periode wordt vastgehouden, en daardoor niet door opnieuw gehuurd kan worden.
 3. Indien verhuurder een annulering accepteert, is verhuurder gerechtigd aan huurder alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 25 % van het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is, ter zake van winstderving.
13. Toepasselijk recht/geschillen
 1. Op alle door verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit met verhuurder gesloten overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verhuurder of een nader door de verhuurder aangewezen rechtbank in Nederland, onder toepassing van Nederlands recht.